Profilverktyg för alla behov

PeopleTools utvecklar och levererar träffsäkra och djupgående personlighetsprofiler samt grupp- och chefsprofiler. Som bygger på dansk företagskultur. Verktygen är validerade och bygger på bevisade teorier och forskning. Vi erbjuder följande verktyg:

Personprofil – Företagsinriktad personlighetsprofil för rekrytering och utveckling

Personprofilen ger en nyanserad och en precis bild av personens personlighetsdrag, drivkrafter, motiv och beteende. Profilen utgör grunden för en dialog där vi diskuterar och klargör personens styrkor och svagheter i förhållande till en konkret situation. Profilen kan kvalificera beslut i samband med rekrytering, kompetensutveckling och konkreta utmaningar.

Självutvärdering skapar djupara insikt

Profilen visar genom en rad faktorer och deras inbördes sammanhang, olika sidor av personligheten. I dialogen utarbetas profilens faktorer för kandidaten, som samtidigt gör en självbedömning – en bedömning av hur han/hon upplever sig själv. Självbedömningens svar visas mot profilens resultat. Båda utgör grunden för dialog om skillnader och likheter mellan profil och självbedömning, vad eventuella oenigheter kan bero på och vart kandidaten känner igen sig själv.

På så sätt uppnår vi den mest nyanserade och realistiska inblicken av fokuspersonens personlighet.

Rapporten innehåller också 27 personliga färdigheter som kan vidareutveckla dialogen och ge en större fördjupning. Profilen gör det lättare att sammanfatta en persons styrkor, svagheter och kompetenser i förhållande till arbets- och prestationskrav.

Använd Personprofilen om du vill…

 • Ha en översiktlig bild av personens behov, beteende och motiv
  Säkerställa hög precision i rekryteringsprocessen
 • Ha ett pålitlig och väl dokumenterat verktyg för organisation- och kompetensutveckling
 • Ta fram personalpotential, styrkor eller möjliga utvecklingspunkter
 • Ha ett användarvänligt, effektivt och centraliserat verktyg för coaching, rekrytering och personlig utveckling på alla nivåer i organisationen
 • Ha ett testverktyg utan några fasta kostnader i samband med en aktiv certifiering

Fakta om Personprofilen

Omfattning: 210 frågor
Målgrupp: Nya eller nuvarande anställda

Svar: Ca. 25 min.

Feedback: 45 min. – 1,5 timme beroende på uppdraget
Rapporter: Självutvärdering, profildiagrammer och översikt över 27 personliga kompetenser

Certifiering: 2 dagar + 1  uppföjningsdatum

Samarbejdsprofilen – bra samarbete stärks av att känna varandras preferenser och arbetsbeteende

Samarbetsprofilen kan stödja en grupp för att uppnå gemensamma resultat genom att erbjuda gruppen ett gemensamt språk om gruppens styrkor och svagheter och möjligheter för ett bra samarbete. Genom en konstruktiv dialog skapas en grund för att öka koncernens välbefinnande och effektivitet.
Samarbetsprofilen kan användas vid uppstart av nya samarbeten i projekt och grupper, utveckling av befintliga grupper eller förebyggande åtgärder i samband med stora förändringar som kan påverka relationerna i gruppen. Varje gruppmedlem får kunskap och insikt om sig själv och kan då bättre ta ansvar för sina egna handlingar till glädje och nytta av gruppens välbefinnande och effektivitet: ”Vad kan jag göra för att förbättra gruppen?”

Använd Samarbetsprofilen om du vill…

 • Stärka samarbetet och öka potentialen i gruppen till att lösa uppgifter till förmån för organisationen
 • Stärka den enskilda medarbetarens utveckling och välbefinnande
 • Använd validerade personlighetstest som grund för framtida handlingsplaner för att förbättra gruppens gemensamma samarbete och resultat skapande.
 • Gör det enkelt för individen att arbeta med sin egen profil – var är mina styrkor och möjliga utvecklingsmöjligheter i gruppen?

Fakta om Samarbetsprofilen

Omfattning: 84 frågor
Målgrupp: Gruppar på alla organisationsnivåer
Svar: Ca. 15 min.
Rapporter: Profildiagrammer, gruppkompetenser samt gruppens övergripande profil
Introduktion: 1 dag –  kräver att du certifieras i Personprofilen

Lederprofilen – eftersom insikt i ditt eget beteende är särskilt viktigt när du leder andra

Ledarprofilen (360 °) framhäver  resurser, kompetenser och utvecklingsområden hos chefen. Profilen bygger på chefens egen uppfattning om sig själv och dels om relevanta medarbetares specifika erfarenheter med chefen. Med profilen får chefen en grund för att öka värdet av hans insats i organisationen. Intressenterna bedömer inte chefen på skalor som säger om chefen är bra eller dålig. Denna feedback kan undersökas på djupet av PeopleTools faktorer och personliga färdigheter. Profilen visar inte bara vad anställda upplever, men vilka djupgående personlighetsegenskaper hos chefen det kan härledas från. Hur kan du som chef arbeta med ditt ledarskapsbeteende?

Använd Ledarprofilen om du vill…

 • Hjälpa chefen att få djupare insikt och ge honom/henne möjlighet att arbeta med sitt ledarskapsbeteende.
 • Ge chefen en grund för att öka värdet av hans ansträngningar gentemot sina viktigaste intressenter.
 • Koppla management utvärdering till företagets ledningsbas med de viktigaste kompetenskraven för chefer.
 • Ha ett starkt HR-verktyg för kontinuerlig kompetensutveckling av chefen.
 • Se till att förhållandet mellan chefen och medarbetaren fungerar optimalt, vilket kan ses på bottenlinjen.

Fakta om Lederprofilen

Omfattning: 150 frågor

Målgrupp: Chefer på alla organisationsnivåer

Svar: Ca. 20 min.

Feedback: 1,5 timmes dialog om profilen, som skapar dialog om chefens beteende och handlingar samt behovet av utveckling

Rapporter:  Profildiagram, anställdas anonyma bedëmningar av chefen på profilfaktorer och upp till 27 kompetenser

Introduktion: 1 dag – forudsætter, at du er certificeret i Personprofilen

Säljarprofilen – når du vill utveckla säljarens kompetenser och beteende i försäljningen

Säljarnas beteende är ofta avgörande för ett företags framgång. Därför är det också

relevant med fördjupad kunskap om dina säljares beteende i försäljningssituationen och

hur de kan utveckla säljarkompetenser.

PeopleTools säljarprofil är ett verktyg som kan bidra till medvetenhet och dialog utvecklingen av den enskilda säljaren. Säljarprofilen definierar 5 säljare roller, inspirerad av teorierna av Challenger Sale (Dickson och Matthew, 2013). Olika studier av försäljning har kommit fram till vad som gör skillnaden i försäljningssituationen. Med PeopleTools Säljarprofil får du denna teori kopplad till en validerad och djup personprofil som visar säljarens kompetenser inom vart och ett av de 5 säljarrollerna:

 • Utmanande säljare
 • Självgående säljare
 • Problemlösande säljare
 • Hård arbetande säljare
 • Relationsskapande säljare

Använd Säljarprofilen om du vil…

 • Målinrikta ditt ledarskap, utbildning och coachning av säljaren, så att hela potentialen kan utvecklas.
 • Utmana säljarens medvetenhet om sina egna styrkor och svagheter i olika försäljningssituationer.

Fakta om Säljarprofilen

Omfattning: 210 frågor

Målgrupp: Säljare i alla utvecklingsstadier

Svar: Ca. 25 min.

Feedback: 1,5 timmar

Rapporter: Personprofil och översikt över säljarens resultat om personliga kompetenser relaterade till var och en av de fem rollerna

Certifiering: Kräver certifiering i Personprofilen

Teamroller – Sätt samman det starkaste teamet

Teamrollerna belyser vilka roller vi föredrar att inta i ett team och skapar en ökad förståelse för och kunskap om de olika teammedlemmarnas roller, styrkor, svagheter och bidrag både till de konkreta arbetsuppgifterna och till själva samarbetet. Teamrollerna bidrar till en bättre förståelse, arbetsfördelning och dialog inom teamet samt stärker den konstruktiva dialogen, tilliten och ömsesidiga respekten.

PeopleTools Teamroller kan bland annat användas till teamsammansättning och teamutveckling när man arbetar med att bygga high performance teams.

Använd Teamroller om du vil…

 • Sätta samman team eller rekrytera in nya personer i existerande team
 • Stärka kommunikationen kring vilka roller var och en naturligt intar, vilka roller vi förväntar oss av varandra samt vilka roller som arbetsuppgifterna kräver
 • Få en översikt över teamets individuella och kollektiva styrkor, svagheter och utmaningar
 • Välja ut rätt medarbetare till olika arbetsuppgifter
 • Förbättra teamets prestationer och optimera mindre välfungerande team
 • Skapa större självinsikt och förståelse, både individuellt och tillsammans som team

Fakta om Teamroller

Omfattning: 180 frågor

Målgrupp: Alla företag och organisationer där man arbetar i team

Svar: Ca. 25 min.

Feedback: Individuell

Rapporter: Individuell rapport + samlad rapport för hela teamet

Certifiering: Kräver certifiering i Personprofilen

2nd Opinion Profilen – ett spännande tillskott till det traditionella referens förvärv 

Med 2nd Opinion profilen kommer du att kunna ansluta upp till tre respondenter till en ny eller befintlig Personprofil. Syftet med profilen är att få en bild av hur personen uppfattas och upplevs av andra. Profilen kan till exempel användas i rekryteringsprocesser eller talangutveckling som ett komplement till det traditionella referens förvärvet.

Använd 2nd Opinionsprofilen om du vill…

 • Få en snabb överblick över sammanhanget av referenternas syn på kandidatens arbetsbeteende och personlighet
 • Ha en översikt över områden som kan komma att undersökas ytterligare i feedback och/eller i 2:a samtalet

Fakta om 2nd Opinion Profilen 

Omfang: 150 spørgsmål

Målgrupp: Hänvisade referenser

Svar: Ca. 25 min.

Feedback (till kandidaten): 1,5 timme

Rapporter: Grafisk översikt som visar referensernas svar på kandidaten

Kan ingå i feedbacken eller som en del av den övergripande bedömningen av kandidaten

Certificering: Kräver certifiering i Personprofilen

PI CA – om du vill ha en exakt indikation på förmågan att prestera, lösa komplexa problem och lära dig information

PeopleTools förhandlar det kognitiva testverktyget PI CA (PI Cognitive Assessment), som mäter individens övergripande kognitiva färdighet utifrån numeriska, verbala och abstrakta uppgifter.

De kognitiva förmågor handlar om hur snabbt en person lär sig färdigheter för att hantera komplex information, anpassa sig till förändrade förutsättningar och krav samt att lösa problem.

Mätning av dessa aspekter gör testet mycket lämplig för utveckling och rekryteringsuppdrag. Vi rekommenderar att den används med en personlighetsprofil – som Peopletools Personprofil – eftersom detta kommer att ge den mest rättvisande bild av den sökandes förmåga att utföra och matcha jobbet.

Använd PLI om du vill…

 • Lära dig mer om en kandidats inlärningsförmåga
 • Veta om kandidaten kan leva upp till de kognitiva kraven på jobbet
 • Veta mer om kandidatens framtida utvecklingspotential i organisationen
 • Öka noggrannheten av rekrytering med en god indikation på individuella prestationer. Som ökar sannolikheten för en optimal person/jobb matchning
 • Ha insikt om hur snabbt en kandidat kan bli effektiv i en ny roll eller position
 • Veta hur effektiv en kandidat använder träning och utbildning
 • Ha ett administrativt, lättanvänt och hanterbart online verktyg
 • Ha ett standardiserat verktyg som gör att kandidaterna kan bedömas objektivt

Fakta om PLI

Omfattning: 50 frågor

Målgrupp: Alla

Svar: 12 min.

Rapporter: Poängen beräknas automatiskt efter utfyllnad och kandidatens svar hålls mot en normgrupp. Poängen är markerad på en normalfördelning för PLI, som visar hur en representativ del av befolkningen förväntas svara på frågorna.

Certificering: Ingen certifiering krävs – bara en snabb och enkel utbildning

HR-mätningar – ett verktyg med 100% kundanpassning

PeopleTools 360 och PeopleTools Analys är flexibla och lättgängliga webbaserade plattformar där du har möjlighet, antingen för dig själv eller med oss att utforma dina egna mätningar/utvärderingar med ett fritt antal frågor, respondenterna, mätområden och rapport utformning.

Använd mät rapporterna om du vill…

 • Ha ett verktyg som kan anpassas 100% till dig och dina företagsbehov
 • Ett flexibelt verktyg för personlig utveckling och förbättring i din organisation.
 • Gör ledningsbedömning 100% baserat på företagets egen ledningsbas.
 • Minimera tiden som används i utvärderingar och ha lättförståeliga rapporter

Fakta om HR-mätningar

Omfattning: Beroende på behov

Målgrupp: Samtliga medlemmar i organisationen

Svar: Individuelt beroende på mätningens storlek

Feedback: Individuellt

Rapporter: Flere olika rapportutformningar beroende på behov.

Certifiering: Ingen certifiering krävs

Kan vi hjälpa dig vidare?

Har ovannämnda fångat ditt intresse, så tveka inte att kontakta oss här eller på 70277270 för ett icke-bindande samtal om hur profilerna kan skapa värde din situation.

Kontakta

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.