Profilværktøjer til alle behov

PeopleTools udvikler og leverer træfsikre og dybdegående personlighedsprofiler samt team- og lederprofiler, der tager afsæt i dansk virksomhedskultur. Værktøjerne er validerede og baseret på evidente teorier og forskning.

Vi udbyder følgende værktøjer:

Personprofilen – erhvervsrettet personlighedsprofil til rekruttering og udvikling

Personprofilen giver et nuanceret og præcist billede af en persons personlighedstræk, drivkræfter og adfærd. Profilen belyser gennem en række faktorer og deres indbyrdes sammenhænge forskellige sider af personligheden og danner grundlag for en dialog, hvor vi drøfter og afklarer personens styrker og svagheder i forhold til en konkret situation. Profilen kan kvalificere beslutninger i forbindelse med rekruttering, kompetenceudvikling og konkrete udfordringer eller opstillede succeskriterier.

Selvevaluering skaber dybere indsigt
I dialogen uddybes profilens faktorer for personen, der samtidig udfylder en selvevaluering –  en vurdering af, hvordan han/hun oplever sig selv på de forskellige personlighedstræk . Selvevalueringen stilles over for profilens udslag. Eventuelle forskelle og ligheder mellem profil og selvevaluering uddybes i dialogen. Ved brug af selvevalueringen kvalificeres forståelsen af personens adfærd. Med profilen og den uddybende dialog gøres det lettere at opsummere en persons styrker, svagheder og kompetencer i forhold til job og performance-krav.

Brug Personprofilen, hvis du vil…

 • Have et overskueligt billede af en persons behov, adfærd og motiver
 • Sikre høj præcision i rekrutteringsprocessen med et solidt og veldokumenteret værktøj
 • Afdække en medarbejders potentiale, styrker eller mulige udviklingspunkter
 • Have et brugervenligt, effektivt og centralt værktøj til coaching, rekruttering og personlig udvikling på alle niveauer i organisationen
 • Have et testværktøj uden faste udgifter forbundet med en aktiv certificering

Fakta om Personprofilen

Omfang: 180 spørgsmål
Målgruppe: Nye eller nuværende medarbejdere

Besvarelse: Ca. 25 min.

Feedback: 45 min. – 1,5 time afhængigt af opgaven
Rapporter: Selvevaluering, profildiagrammer samt en oversigt over de 27 personlige kompetencer

Certificering: 2 dage + 1 opfølgningsdag

Samarbejdsprofilen – godt samarbejde styrkes ved at kende hinandens præferencer og arbejdsadfærd

Samarbejdsprofilen kan understøtte en gruppe i at opnå fælles resultater ved at tilbyde gruppen et fælles sprog omkring gruppens styrker og udviklingspotentiale for godt samarbejde. Via konstruktiv dialog skabes et fundament for at øge gruppens trivsel og effektivitet.

Samarbejdsprofilen kan anvendes ved opstart af nye samarbejder i projekter og teams, udvikling af eksisterende grupper eller forebyggende i forbindelse med store forandringer, som kan påvirke relationerne i gruppen. Det enkelte medlem i gruppen får viden og indsigt om sig selv og kan herefter bedre tage ansvar for egne handlinger til glæde og gavn for gruppens trivsel og effektivitet: “Hvad kan jeg gøre for at gøre teamet bedre?”

Brug Samarbejdsprofilen, hvis du vil…

 • Styrke samarbejdet og øge temaets potentiale i opgaveløsningen til gavn for organisationen
 • Styrke den enkelte medarbejders udvikling og trivsel
 • Bruge valide personlighedstest som grundlag for fremtidige handlingsplaner til at forbedre gruppens fælles samarbejde og resultatskabelse
 • Gøre det nemt for individet at arbejde med sin egen profil gennem en opmærksomhed på egne styrker og eventuelle udviklingsmuligheder i gruppen

Fakta om Samarbejdsprofilen

Omfang: 72 spørgsmål
Målgruppe: Teams på alle organisatoriske niveauer
Besvarelse: Ca. 15 min.
Rapporter: Profildiagrammer, teamkompetencer samt teamets samlede profil
Introduktion: 1 dag – forudsætter, at du er certificeret i Personprofilen

Lederprofilen – fordi indsigt i egen adfærd er særligt vigtig, når man leder andre

Lederprofilen (360°) afdækker ressourcer, kompetencer og udviklingsområder hos lederen. Profilen baseres dels på lederens egen opfattelse af sig selv og dels på relevante medarbejderes konkrete oplevelser med lederen. Med profilen får lederen et grundlag for at øge værdien af sin indsats i organisationen. Interessenterne vurderer ikke lederen på skalaer, der siger, om lederen er god eller dårlig. De giver nuanceret feedback på lederens adfærd. Denne feedback kan udforskes dybdegående ud fra PeopleTools’ personlighedstræk og personlige kompetencer. Profilen viser ikke blot, hvad medarbejderne oplever, men hvilke dybereliggende personlighedstræk hos lederen det kan være udledt af. Hvordan kan du som leder arbejde videre med din lederadfærd?

Brug Lederprofilen, hvis du vil..

 • Hjælpe lederen med at opnå dybere indsigt og give ham/hende et afsæt for at arbejde med sin lederadfærd
 • Give lederen et grundlag for at øge værdien af sin indsats overfor sine vigtigste interessenter
 • Koble lederevalueringen til virksomhedens ledelsesgrundlag med de vigtigste kompetencekrav til ledere
 • Have et stærkt HR-værktøj til løbende kompetenceudvikling af lederen
 • Sikre, at forholdet mellem leder og medarbejdere fungerer optimalt, så det også kan ses på bundlinjen

Fakta om Lederprofilen

Omfang: 150 spørgsmål for respondenter

Målgruppe: Ledere på alle organisatoriske niveauer

Besvarelse: Ca. 20 min.

Feedback: 1,5 times dialog om profilen, der skaber refleksion om lederens adfærd, behov for udvikling og tydeliggør handlemuligheder

Rapporter:  Profildiagrammer, medarbejdernes anonyme vurderinger af lederen på profilens faktorer og op til 27 kompetencer

Introduktion: 1 dag – forudsætter, at du er certificeret i Personprofilen

Sælgerprofilen – når du vil udvikle din sælgers kompetencer og adfærd i salget

Sælgerens adfærd er ofte afgørende for en virksomheds succes. Derfor er det også relevant med dybdegående viden om, hvilken adfærd dine sælgere primært udviser i salgssituationen, og hvordan de kan udvikle salgsmæssige kompetencer.

PeopleTools’ Sælgerprofil definerer 5 sælgerroller, der er inspireret af teorierne omkring Challenger Sale (Dickson og Matthew, 2013). Diverse studier af salg har fundet frem til, hvad det er, der gør forskellen i salgssituationen.

Med PeopleTools’ Sælgerprofil får du denne teori koblet på en valid og dybdegående personprofil, der viser den pågældende sælgers kompetencer inden for hver af de 5 sælgerroller:

 • Udfordrende Sælger
 • Selvkørende Sælger
 • Problemløsende Sælger
 • Hårdtarbejdende Sælger
 • Relationsskabende Sælger

Brug Sælgerprofilen, hvis du vil…

 • Målrette din ledelse, træning og coaching af sælgeren, således det fulde potentiale kan udfoldes
 • Udfordre sælgerens bevidsthed omkring egne styrker og svagheder i forskellige salgssituationer
 • Rekruttere en sælger med lige præcis de kompetencer, jobbet kræver

Fakta om Sælgerprofilen

Omfang: 180 spørgsmål

Målgruppe: Sælgere på alle udviklingstrin

Besvarelse: Ca. 25 min.

Feedback: 1,5 time

Indhold: Personprofil samt oversigt over sælgerens udslag på de personlige kompetencer relateret til hver af de fem roller

Certificering: Kræver certificering i Personprofilen

2nd Opinion Profilen – et spændende supplement til den traditionelle referencetagning

Med 2nd Opinion Profilen får du mulighed for at koble op til tre respondenter på en ny eller en allerede eksisterende Personprofil. Formålet med profilen er at få et billede af, hvordan personen opleves af andre. Profilen kan bruges i f.eks. rekrutteringsprocesser som et supplement til den traditionelle referencetagning eller til talentudvikling.

Brug 2nd Opinion Profilen, hvis du vil…

   • Have et hurtigt overblik over samstemmigheden i referencernes syn på kandidatens jobadfærd og personlighed
   • Have et overblik over områder, der evt. skal udforskes nærmere i tilbagemeldingen og/eller i 2. samtale

Fakta om 2nd Opinion Profilen 

Omfang: 150 spørgsmål for respondenter

Målgruppe: Opgivne referencer eller medarbejdere

Besvarelse: Ca. 25 min.

Feedback (til kandidaten): 1,5 time

Rapporter: Grafisk oversigt, der viser referencernes svar sammenlignet med kandidatens. Kan inddrages i tilbagemeldingen eller som en del af den samlede vurdering af kandidaten.

Certificering: Kræver certificering i Personprofilen

PLI – hvis du ønsker en præcis indikation af evnen til at præstere, løse komplekse problemstillinger og indlære information

PeopleTools forhandler det kognitive testværktøj PLI, som måler på individets generelle kognitive evner ud fra numeriske, verbale og abstrakte opgaver.

De kognitive evner omhandler, hvor hurtigt en person lærer, samt hvor hurtigt han/hun evner at behandle information, tilpasse sig skiftende betingelser og krav og løser problemer.

Måling på disse aspekter gør testen særdeles velegnet i udviklings- og rekrutteringsopgaver, og vi anbefaler, at den anvendes sammen med en personlighedstest – eksempelvis PeopleTools Personprofil – da dette vil give det mest præcise billede af kandidatens evne til at præstere i og matche jobbet.

Brug PLI, hvis du vil…

   • Lære mere om en kandidats indlæringsevne
   • Vide, om kandidaten kan leve op til de kognitive krav i jobbet
   • Vide mere om kandidatens fremtidige udviklingspotentiale i organisationen
   • Højne præcisionen i rekrutteringen med en valid indikation af individuelle præstationer, der øger sandsynligheden for et optimalt person/job-match
   • Have indsigt i, hvor hurtigt en kandidat kan blive effektiv i en ny rolle eller stilling
   • Have et administrativt enkelt og overskueligt værktøj, der administreres online
   • Have et normbaseret værktøj, der gør, at kandidater kan vurderes objektivt.

Fakta om PLI

Omfang: 50 spørgsmål

Målgruppe: Alle

Besvarelse: 12 min.

Rapporter: Scoren beregnes automatisk efter udfyldelsen, og kandidatens besvarelse holdes op mod en normgruppe, der viser, hvordan kandidaten scorer i forhold til en repræsentativ del af befolkningen

Certificering: Kræver ingen certificering – kun en hurtig og simpel oplæring

HR-målinger – et værktøj med 100% kundetilpasning

PeopleTools 360 og PeopleTools Analyse er fleksible og lettilgængelige webbaserede platforme, hvor du har muligheden for enten selv eller sammen med os at udforme dine egne målinger/evalueringer med et frit antal spørgsmål, respondentgrupper, måleområder og rapportudformninger.

Brug målerapporterne, hvis du vil…

 • Have et værktøj, der 100% kan tilpasses dig og din virksomheds behov
 • Lave lederevalueringer 100% baseret på virksomhedens eget ledelsesgrundlag
 • Have et fleksibelt værktøj til personlig udvikling og forbedringer i organisationen
 • Minimere tidsforbruget i evalueringer og have letforståelige rapporter

Fakta om HR-målinger

Omfang: Afhængigt af behov

Målgruppe: Alle led i organisationen

Besvarelse: Individuelt, afhængigt af målingens omfang

Feedback: Individuelt

Rapporter: Mangfoldige rapportudformninger afhængigt af behovet

Certificering: Kræver ingen certificering

IQ-potential – hvis du vil skabe større præcision i rekrutteringer

Studier viser en stærk sammenhæng mellem intelligens og evnen til at præstere i et job. Med IQ-Potential får du et profilværktøj, der måler det intelligensmæssige element af en testpersons potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave. Testsystemet er adaptivt, hvilket giver en høj præcision i resultatet og testpersonen en god oplevelse.

IQ-Potential består af en række delelementer (mental rotation (arbejdshukommelse), abstrakt ræsonnement, numerisk intelligens og verbal intelligens og færdigheder, der giver nuancer, der kan være relevante i forhold til den opgave, der vurderes til.

Brug IQ-potential, hvis du vil…

   • Vurdere en persons intelligens i forhold til nuværende og fremtidig opgaveløsning
   • Have en statistisk måling af centrale aspekter i forhold til testpersoners intelligens, kognitive kapacitet og arbejdshukommelse
   • Have en indikation af en persons skriftlige færdigheder og evner til stavning
   • Højne præcisionen i rekrutteringen med en valid indikation af individuelle præstationer, der øger sandsynligheden for et optimalt person/job-match
   • Matche en kandidats kognitive evner med stillingens kognitive krav
   • Have et administrativt enkelt og overskueligt værktøj, der administreres online
   • Have et normbaseret værktøj, der gør, at kandidater kan vurderes objektivt.

Fakta om IQ-potential

Omfang: Fire forskellige intelligensområder måles

Målgruppe: Alle

Besvarelse: Besvarelse af fuld IQ-potential tager ca. 35 min.

Feedback: Individuel

Certificering: Kræver ingen certificering – men der gives gratis oplæring

Kan vi hjælpe dig videre?
Har ovenstående vakt din interesse, så tøv ikke med at kontakte os her eller på 70277270 for en uforpligtende snak om, hvordan profilerne kan skabe værdi for dig i din situation.

Kontakt

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.